Zeer Snelle levering

30 dagen Niet Goed Geld Terug Garantie

Gratis Verzending vanaf €80,-

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 30 Kilo Afvallen

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

 1. Brasza Group: gevestigd te Hoofddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59496088 handelend onder de naam 30 Kilo Afvallen.
 2. Website: de website van 30 Kilo Afvallen, te raadplegen via 30kiloafvallen.nl. De webshop is te raadplegen via www.30kiloafvallen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met 30 Kilo Afvallen en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen 30 Kilo Afvallen en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van 30 Kilo Afvallen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor 30 Kilo Afvallen slechts bindend, indien en voor zover deze door 30 Kilo Afvallen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van 30 Kilo Afvallen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 30 Kilo Afvallen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van 30 Kilo Afvallen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. 30 Kilo Afvallen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van 30 Kilo Afvallen en het voldoen aan de daarbij door 30 Kilo Afvallen gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 30 Kilo Afvallen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft 30 Kilo Afvallen het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. 30 Kilo Afvallen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien 30 Kilo Afvallen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure genereert 30 Kilo Afvallen automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Klant na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van dit wachtwoord in een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. 30 Kilo Afvallen is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of 30 Kilo Afvallen daarvan in kennis te stellen, zodat 30 Kilo Afvallen gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door 30 Kilo Afvallen is ontvangen, stuurt 30 Kilo Afvallen de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk door naar Herbalife Nederland. Zij zorgen vervolgens dat de order verwerkt wordt en geleverd wordt bij de Klant.
 2. 30 Kilo Afvallen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Bij voorradige producten bedraagt de levertermijn in Nederland en België 1 á 2 werkdagen, afhankelijk van het moment van bestellen. Als de bestelling vóór 11.00u is gedaan, dan geldt dat de levering vaak al de volgende werkdag kan plaatsvinden. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van 30 Kilo Afvallen. 
 4. Indien 30 Kilo Afvallen de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5. 30 Kilo Afvallen raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. 30 Kilo Afvallen is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

 1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met 30 Kilo Afvallen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 2. Indien Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en gebruiken conform instructie. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
 4. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het retourformulier (per mail aan te vragen bij 30 Kilo Afvallen) compleet ingevuld volgens instructie te zenden aan 30 Kilo Afvallen, tezamen met het betreffende product. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  • Producten kunnen geretourneerd worden aan:
   30 Kilo Afvallen
   Burgemeester Pabstlaan 10 D5
   2131 XE, Hoofddorp
 5. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het correct ingevulde retourformulier en bijbehorende product(en) worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 30 Kilo Afvallen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
  Tenzij 30 Kilo Afvallen aanbiedt het product zelf af te halen, mag 30 Kilo Afvallen wachten met terugbetalen tot 30 Kilo Afvallen het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 6. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie gegeven over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht (vermelding: “30 dagen niet goed, geld terug garantie”).

Betaling

Klant dient betalingen aan 30 Kilo Afvallen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. 30 Kilo Afvallen is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Garantie en conformiteit

 1. 30 Kilo Afvallen staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door 30 Kilo Afvallen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt 30 Kilo Afvallen daarvan in kennis te stellen.
 4. Indien 30 Kilo Afvallen de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van 30 Kilo Afvallen, dan kan hij bij 30 Kilo Afvallen per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. 30 Kilo Afvallen geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal 30 Kilo Afvallen binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

30 Kilo Afvallen verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy verklaring.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar 30 Kilo Afvallen gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

30 Kilo Afvallen
Burgemeester Pabstlaan 10 D5
2131 XE, Hoofddorp
info@30kiloafvallen.nl
KvK 59496088
BTW NL853527106B01

* Disclaimer: De gebruikerservaringen op deze website zijn ervaringen van individuele gebruikers die Herbalife succesvol toegepast hebben en/of enthousiast zijn over Herbalife. Alle verwijzingen naar gewichtscontrole hebben betrekking op het gewichtsbeheersingsprogramma van Herbalife waaronder onder andere, evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende water drinken, voedingssupplementen indien nodig en voldoende rust, individule resultaten kunnen variëren.

Zeer Snelle levering

30 dagen Niet Goed Geld Terug Garantie

Gratis Verzending vanaf €80,-